Algemene Voorwaarden 7tot7/Dokterstelefoon

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes voor diensten van 7tot7/Dokterstelefoon aan haar wederpartij(en) (hierna te noemen wederpartij), tenzij hiervan door partijen nadrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle aanbiedingen en offertes van 7tot7/Dokterstelefoon zijn vrijblijvend en exclusief 21% BTW. 7tot7/Dokterstelefoon is gerechtigd de geldende prijzen en tarieven aan te passen. 7tot7/Dokterstelefoon geeft wederpartij hiervan schriftelijk kennis. De prijsaanpassing/tariefwijziging gaat in één maand na datum van de schriftelijke kennisgeving. Indien contractant niet akkoord wenst te gaan met de prijsaanpassing/ tariefwijziging is wederpartij gerechtigd binnen acht werkdagen na de schriftelijke kennisgeving de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen tegen de in de kennisgeving van 7tot7/Dokterstelefoon genoemde datum waarop de wijziging in werking zou treden.
 3. Betaling van de door 7tot7/Dokterstelefoon geleverde diensten en/of producten vindt plaats per maand binnen 14 dagen.
 4. 7tot7/Dokterstelefoon hanteert na 2 maanden een opzegtermijn van 1 maand. Indien contractant de overeenkomst wenst op te zeggen is wederpartij gerechtigd voor de 1ste van de nieuwe maand de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen met in achtneming van 1 maand.
 5. Bij niet dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf dat moment rente van 1,5 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en is wederpartij tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen verband houdende met de inning van de vordering van 7tot7/Dokterstelefoon op wederpartij. Voorts is 7tot7/Dokterstelefoon gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van € 12,50.
 6. Indien wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst, daaronder begrepen het niet (tijdig) voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen,is 7tot7/Dokterstelefoon gerechtigd haar dienstverlening te staken en op te schorten vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden.Indien het telecommunicatieverkeer van wederpartij hinder veroorzaakt voor de bedrijfsvoering van 7tot7/Dokterstelefoon kan 7tot7/Dokterstelefoon de dienstverlening tijdelijk of indien nodig geheel buiten gebruik stellen, zulks ter beoordeling van 7tot7/Dokterstelefoon.
 7. 7tot7/Dokterstelefoon aanvaardt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, noch is zij verplicht tot vergoeding van schade van welke aard en onder welke noemer ook, ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de door 7tot7/Dokterstelefoon verleende diensten. Dit geldt ook indien er een vertraging heeft plaatsgevonden in het verzenden, ontvangen, doorgeven en uitvoeren van de verleende diensten. Wederpartij vrijwaart 7tot7/Dokterstelefoon voor (de gevolgen van) iedere aansprakelijkheid van 7tot7/Dokterstelefoon jegens derden.
 8. Tekortkoming van 7tot7/Dokterstelefoon in de nakoming van de overeenkomst is niet aan 7tot7/Dokterstelefoon toerekenbaar, indien de tekortkoming het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van 7tot7/Dokterstelefoon gelegen omstandigheid. Hieronder valt in ieder geval het uitvallen van diensten van de telefoon, elektriciteit en internet.
 9. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren vóórdat 7tot7/Dokterstelefoon met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, indien de opdrachtgever de hierdoor voor de 7tot7/Dokterstelefoon ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de 7tot7/Dokterstelefoon geleden verliezen en gederfde winst, in elk geval de kosten die de 7tot7/Dokterstelefoon reeds ter voorbereiding heeft gemaakt (verzamelen, opstellen belscript, briefing doktersassistente(n)). In ieder geval bedragen de annuleringskosten 25% van de inwerk- en aansluitkosten.
 10. Onverminderd het voorgaande is er geen aansprakelijkheid van 7tot7/Dokterstelefoon voor schade geleden door wederpartij en/of eventuele betrokken derden. 7tot7/Dokterstelefoon is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade, of indirecte schade. 7tot7/Dokterstelefoon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebrekkige medewerking, dan wel gebrekkige en/of onvolledige en/of te laat verstrekte informatie van Opdrachtgever. 7tot7/Dokterstelefoon is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem haar voor, door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 11. De inhoud van de door 7tot7/Dokterstelefoon aangenomen telefoongesprekken en de persoonsgegevens van de patiënt worden uiterst vertrouwelijk behandeld en deze informatie wordt alleen aan wederpartij persoonlijk of op het door hem/haar aangegeven faxnummer, per email of door middel van een sms-bericht op zijn/haar mobiele nummer, doorgegeven. Ook met betrekking tot de door 7tot7/Dokterstelefoon verleende secretariële diensten geldt een geheimhoudingsplicht. 7tot7/Dokterstelefoon is niet gemachtigd voor enig ander doel gebruik te maken van de informatie die over wederpartij of zijn/haar relaties wordt verkregen.
 12. Indien 7tot7/Dokterstelefoon wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een derde, daaronder begrepen het personeel van de Opdrachtgever, heeft geleden in verband met de door 7tot7/Dokterstelefoon verrichte diensten, is de Opdrachtgever gehouden 7tot7/Dokterstelefoon voor deze vorderingen te vrijwaren.
 13. 7tot7/Dokterstelefoon is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door 7tot7/Dokterstelefoon aangekondigde tijdstip.De gewijzigde voorwaarden zullen door 7tot7/Dokterstelefoon tijdig aan wederpartij worden toegezonden. Is er geen tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden aangekondigd, dan treden die wijzigingen in werking op het moment dat deze aan wederpartij schriftelijk zijn medegedeeld.
 14. 7tot7/Dokterstelefoon zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de vereisten van goed werkmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist, is 7tot7/Dokterstelefoon gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 15. De overeenkomsten tussen 7tot7/Dokterstelefoon en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst (waaronder begrepen deze algemene voorwaarden) worden beslecht door de bevoegde rechter.